ក្រុមហ៊ុន SIA សហការជាមួយក្រុមហ៊ុន KPMG និង Microsoft ដើម្បីចាប់ផ្តើមគ្រោងការណ៍ភាពស្មោះត្រង់នៃមូលដ្ឋាន Blockchain

ក្រុមហ៊ុន SIA សហការជាមួយក្រុមហ៊ុន KPMG និង Microsoft ដើម្បីចាប់ផ្តើមគ្រោងការណ៍ភាពស្មោះត្រង់នៃមូលដ្ឋាន Blockchain សមាជិក KrisFlyer អាចផ្លាសប្តូរភ្លាមៗនៃចម្ងាយធ្វើដំណើរ ដើម្បីចំណាយលើការបញ្ចាទិញ។ សេចក្តីប្រកាសមួយបានបង្ហាញថា ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍សឹង្ហបូរី (SIA) បានសហការជាមួយ [...]

Read more...